Launch / reLAUNCH


Ponúkame komplexnú sales-marketingovú ( PR ) službu uvedenia produktu na trh. Pracujeme systémom ABAFA ( Awareness, Benefit, Atributes, First try, Asset ), ktorá zaručuje spolu s jednotlivými fázami launchu produktu nastavený výsledok.

V rámci prípravy projektu sa spolu zameriame:

 • ako vytvoriť podmienky nutné pre uvedenie produktu na trh
 • legislatíva a regulácia
 • logický sled, plánovanie a časový harmonogram priorít v pre-launchovom období
 • primárny a sekundárny prieskum trhu
 • kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele trhu
 • farmokoekonomika a cenotvorba
 • výber vhodných aktivít na podporu predaja       ( konkurencia, fin. limity … )
 • cieľová skupina, plán predaja, počet reprezentantov
 • sales force allocation
 • využívanie skúseností iných (krajín ), kreativita, inovácie
 • spolupráca s KOL a VIP ( centrá, lekárne, distribúcia )
 • spolupráca s pacientom + legislatívne limity
 • PR – legislatiíva a etika
 • nastavenie kotrolných bodov a KP + „záložný“ plán
 • trvanie jednotlivých fáz launchu